Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Mrocza ul. Zwycięstwa 28/1. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

8. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
b) kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków
c) tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych
d) prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu.
e) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia
f) reprezentowanie stowarzyszenia
g) prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej

2. Stowarzyszenie cele realizuje poprzez:

a) organizowanie zjazdów, konferencji, szkoleń i posiedzeń naukowych, kongresów
b) promowanie wiedzy trychologicznej w środowisku o podobnych celach i zadaniach
c) organizowanie szkoleń, spotkań prezentacji edukacyjnych,
d) przyznawanie certyfikatów dla członków Stowarzyszenia
e) patronat nad wydarzeniami branżowymi zgodnymi z celami Stowarzyszenia
f) publikacje prac i materiałów związanych z trychologią i wydawaniem pisma branżowego
g) kontakty ze środkami masowego przekazu w celu popularyzacji wiedzy trychologicznej
h) współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach
i) tworzenie placówek specjalistycznych,

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
złoży deklarację członkowską na piśmie lub w formie elektronicznej, zobowiąże się do systematycznego opłacania składek i pracy na rzecz Stowarzyszenia.

3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz po pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

4. Członkami zwyczajnymi stają się założyciele Stowarzyszenia – z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd. Członkowie honorowi zostają powołani na czas nieokreślony z możliwością odwołania przez Zarząd

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek w wysokości określanej przez Walne Zgromadzenie Członków.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Obowiązki członków wspierających i honorowych:
a) Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
b) Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
b.i. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b.ii. z powodu uchylania się od prac w Stowarzyszeniu,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

e) z powodu niepłacenia składek w terminie określonym przez Zarząd.

14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, złożone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. O formie głosowania decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i może odbyć się poprzez przeprowadzenie wideokonferencji. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawie wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

10. Zarząd jest wybierany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

11. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.

13. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania.

14. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

15. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

16. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego.
18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

19. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
– nie mogą być członkami Zarządu 

20. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania Członków, w wyniku wyborów.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub dwóch członków Zarządu.

5. Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje się zwykłą większością głosów.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.